Khách hàng Học viện chính trị khu vực II

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị và hành chính của Đảng, Nhà nước, cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện và tương đương trở lên; là trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khoa học Chính trị, khoa học Hành chính ở khu vực Nam bộ.


Bạn có thể liên hệ với Aothun.vn theo 2 cách:


Cách 1: Gọi cho chúng tôi (miễn phí) để được tư vấn ngay: 18006809

Gọi Miễn Phí Ngay!

Cách 2: Điền số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho bạn trong 30 phút.